Tillidsudvalg og whistleblowerordning

  I URK accepterer vi under ingen omstændigheder krænkende, ulovlig eller ureglementeret adfærd. Hvis du oplever brud på vores samværs- eller frivilligpolitik, kan du enten kontakter vores Tillidsudvalg eller indgive en klage via vores whistleblowerordning, afhængigt af sagens karakter.

  Tillidsudvalget

  Der er valgt et tillidsudvalg bestående af et medlem udpeget af Landsstyrelsen (menigt landsstyrelsesmedlem Lea Lillebæk), frivillig-repræsentant Oliver Bo Vanting, samt tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten fra sekretariatet. Dem kan du kontakte, hvis du oplever brud på samværspolitikken.

  Du kan kontakte tillidsudvalget på tillidsudvalg@urk.dk.

  Når du tager kontakt til tillidsudvalget, starter I med at tale sammen om, hvad du har oplevet.

  Herfra laver I klare aftaler om det videre forløb. I tager sammen stilling til:

  • Om du har behov for at tale med en krisepsykolog (i så fald bliver sådan en stillet til rådighed).
  • Om URK skal hjælpe dig med en politianmeldelse.
  • Om/hvilke andre personer fra URK, der skal involveres i sagens videre forløb. Herunder om tillidsudvalget kan involveres som samlet gruppe, eller om du foretrækker, at bestemte medlemmer af udvalget ikke involveres.
  • Hvem fra URK, der skal være din kontaktperson i forløbet.
  • Hvor meget og hvornår du og din kontaktperson skal have kontakt. I laver med det samme en konkret aftale for, hvornår I skal tale sammen igen. Ved en henvendelse skal kontaktpersonen som minimum følge op med dig telefonisk eller ved et møde to uger efter forløbet, også selvom I ikke vælger at gå videre med sagen.

  Din kontaktperson vil løbende informere dig om forløbet, men har også tavshedspligt over for dig, når det kommer til andre involverede i sagen.

  Tillidsudvalget behandler sagen og vurderer, om den skal behandles som en eksklusionssag og indstilles til Landsstyrelsen.

  Whistleblowerordning

  URK’s whistleblowerordning bruges til indberetning af mistanke om ulovlig og ureglementeret adfærd og kan anvendes af både medarbejdere, frivillige, deltagere, samarbejdspartnere og andre der har berøring med Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter.

  Du kan læse mere om procedure for og vejledning til indberetning i URK’s whistleblowerordning

  Du indberetter din klage skriftlig via whistleblowerportalen.

  NB: Når du indberetter en klage via formularen, er det vigtigt, at du under punkt 4 ”Hvilken del af Røde Kors arbejde vedrører det” vælge ”Ungdommens Røde Kors” nederst på dropdown-listen.